PRIVACY- EN COOKIEBELEID
KijkMijnHuis en HelpMee

Deze privacy statement geldt zowel voor gebruikers van KijkMijnHuis.nl als HelpMee.nl. KijkMijnHuis gaat zorgvuldig om met de door u ingevulde gegevens. De gegevens worden vastgelegd in een database van KijkMijnHuis die is aangemeld bij het college Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

INLEIDING

Welkom op KijkMijnHuis.nl, HelpMee.nl of InSocial.nl. Deze sites zijn websites van KijkMijnHuis B.V., ook opererend onder haar handelsnaam InSocial,hierna verder aangeduid als: "KMH". KMH is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten.

De informatie die KMH over u verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. KMH houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is KijkMijnHuis B.V., Burgwal 8C, 2611 GJ Delft. Via privacy@kijkmijnhuis.nl kunt u altijd contact opnemen met KMH.

KMH heeft het verwerken van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder nummer 1368916. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op http://www.cbpweb.nl.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan KMH niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal KMH-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

KMH kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij KMH bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat KMH uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van KMH gebruik maakt. De servers van KMH leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites.

KMH kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar partners. Dit doet KMH zodat zij u beter van dienst kan zijn en de inhoud van haar sites beter op uw interesses af kan stemmen. De partners zijn conform de door hen geaccepteerde leveringsvoorwaarden gehouden te handelen conform de vigerende wet en regelgeving op privacy gebied. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen van uw persoonsgegevens met partners kunt u dit melden email aan privacy@kijkmijnhuis.nl.

MH verzamelt en verwerkt, via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  2. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers;
  3. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan KMH op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan KMH een profiel van u opstellen;
  4. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  5. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  6. om te voldoen aan de op KMH rustende wet- en regelgeving.

KMH bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Zoals reeds eerder vermeld kan KMH persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met partners. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens met partners kunt u dit melden email aan privacy@kijkmijnhuis.nl.

Uw adresgegevens kunnen voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan door u geselecteerde derden Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Uitsluitend als u KMH daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan KMH uw elektronische gegevens verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kan u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens door derden weer intrekken. In beide gevallen kunt u een briefje sturen aan KijkMijnHuis B.V., Burgwal 8C, 2611 GJ Delft onder vermelding van 'privacy' of een email aan privacy@kijkmijnhuis.nl.

KMH kan in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van KMH te garanderen. Tevens zal KMH persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van KMH aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

KMH kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

BEVEILIGING

KMH handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

KMH wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop KMH met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: privacy@kijkmijnhuis.nl of aan KijkMijnHuis B.V., Burgwal 8C, 2611 GJ Delft onder vermelding van 'privacy'.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan u een bericht sturen aan privacy@kijkmijnhuis.nl of aan Burgwal 8C, 2611 GJ Delft onder vermelding van 'inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens'. Ook kan u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, zodat KMH zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Indien KMH niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan KMH u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. KMH schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u KMH de (nadere) specificatie hebt verstrekt. KMH stuurt u na uitvoering van uw verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal KMH het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet KMH verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven de websites van KMH u het recht om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kunnen websites van KMH u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in een winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

KMH maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Ook maakt KMH gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar geen website van KMH bezoekt. Tot slot maakt KMH gebruik van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op KMH websites gedurende maximaal tien dagen. Wanneer u voor de elfde dag contact maakt met een KMH website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd.

Indien u niet wil dat advertenties worden geoptimaliseerd, klik dan hier om een 'niet volgen cookie' op uw computer te plaatsen. N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers, dient u deze handeling voor iedere computer te herhalen.

Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van KMH geen gebruik kunt maken.

Zoals reeds eerder vermeld kan KMH persoonsgegevens, die door haar worden verwerkt uitwisselen met haar partners en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die verzameld zijn in het kader van uw gebruik van diensten van KMH, waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.U kan zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst KMH u naar het "help'' menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren. Tevens kan u zich op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van KMH op KMH websites advertenties presenteren.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

KMH behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. KMH adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien KMH wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 15 januari 2012.

Rotterdam, 15 januari 2012